ผศ.พญ พรทิพย์ สิรยาภิวัฒน์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540
วุฒิบัตร
- สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2546
- สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย, 2547
- อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, ประเทศไทย, 2550
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Reproductive Medicine
- Gynecologic Endoscopy
Doctor's Schedule
Day Time Location
Thu517:00 - 20:0017:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Sun113:00 - 16:0013:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)