พญ. ประภาพร พรสุริยะศักดิ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2537
วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2543
- สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ, ประเทศไทย, 2545
การศึกษาหลังปริญญา
- Pulmonary and Critical Care, โรงพยาบาลรามาธิบดี 2003
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ
- Pulmonary physiology and Cardiopulmonary exercise rehabilitation
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Pulmonary physiology and cardiopulmonary exercise
ตารางตรวจ
Day Time Location
Sat713:00 - 16:0013:0016:00Medical Clinics (BIC 15A)