นพ. ประสิทธิ์ กี่สุขพันธ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ), เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ)

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527
วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2533
- สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย, 2545
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- อายุรศาสตร์ทั่วไป
Doctor's Schedule
Day Time Location
Sun106:30 - 15:0006:3015:00Health Screening Center (BIC 11th Floor)