นพ. เปรมสันติ์ สังฆ์คุ้ม

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547
แพทย์ประจำบ้าน
- ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2550 - 2554
วุฒิบัตร
- สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, ประเทศไทย, 2554
การศึกษาหลังปริญญา
- Research Fellowship in Andrology, Sexual Medicine and Urological Prosthetic Surgery, Tuland School of Medicine, New Orleans, Louisiana, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2556 - 2558
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ
- Laparoscopic Urological Surgery, Asian IRCAD-TAIWAN, Lukang, ประเทศใต้หวัน, ส.ค. - ก.ย. 2555
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Male Sexual Medicine (Andrology)
- Minimal Invasive Surgery
ตารางตรวจ
Day Time Location
Sat708:00 - 12:0008:0012:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)