พญ. รสกร วหาวิศาล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2526
วุฒิบัตร
- สาขารังสีวิทยาทั่วไป, ประเทศไทย, 2531
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Mammogram and Breast Biopsy
Doctor's Schedule
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.