พญ. รื่นฤดี สุวรรณศรี

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2516
วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2523
- สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบต่อมไร้ท่อ, เบาหวาน และเมตะบอลิสม, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2524
การศึกษาหลังปริญญา
- Endocrinology and Metabolism, University of Cincinnati Medical Center, Ohio, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2520 - 2522
ตารางตรวจ
Day Time Location
Thu509:00 - 20:0009:0020:00Endocrine Clinic (BIC 19A)
Fri613:00 - 19:0013:0019:00Endocrine Clinic (BIC 19A)
Sun108:00 - 16:0008:0016:00Endocrine Clinic (BIC 19A)