รศ.นพ. ศักนัน มะโนทัย

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531
วุฒิบัตร
- สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2537
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ: เวชศาสตร์แม่และเด็ก
ตารางตรวจ
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.