นพ. สรณ บุญใบชัยพฤกษ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524
วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์, สหรัฐอเมริกา 2531
- สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด, สหรัฐอเมริกา, 2534
- สาขาอายรศาสตร์โรคหัวใจ, ประเทศไทย, 2536
การศึกษาหลังปริญญา
- Cardioloy, Kaiser Foundation Hospital, Los Angeles, California, สหรัฐอเมริกา, 2531-2533
- Interventional Cardiology, Kaiser Foundation Hospital, Los Angeles, California, สหรัฐอเมริกา, 2533-2534
- Interventional Cardiology, The Hospital of the Good Samaritan, Los Angeles, California, สหรัฐเมริกา, 2534-2535
ตารางตรวจ
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.