ผศ.นพ. สารัช สุนทรโยธิน

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533
วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2539
- สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบต่อมไร้ท่อ, เบาหวาน และ เมตะบอลิสม, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2542
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2543
- สาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม, ประเทศไทย, 2543
การศึกษาหลังปริญญา
- Endocrinology, Baylor College of Medicine, The University of Texas, สหรัฐอเมริกา, 2539-2542
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Endocrine Neoplasia, Lipid Metabolism, Osteoporosis and Hypertension
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon217:00 - 20:0017:0020:00Endocrine Clinic (BIC 19A)
Wed417:00 - 20:0017:0020:00Endocrine Clinic (BIC 19A)
Sat709:00 - 12:0009:0012:00Endocrine Clinic (BIC 19A)