ผศ.นพ. ศรายุทธ วิริยะศิริพงศ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549
วุฒิบัตร
- สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, ประเทศไทย, 2556
การศึกษาหลังปริญญา
- Research Fellow in Robotics, Endourology and Laparoscopic Surgery, Tuland University school of Medicine, New Orleans, Louisiana, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2558 - 2559
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Academic Rank: Assistant Professor, Chiang Mai University, Thailand
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Robotic, Laparoscopic and Endourology
- Prostate surgery
- Urologic oncology
- Urologic stone surgery
ตารางตรวจ
Day Time Location
Fri617:00 - 20:0017:0020:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Sat713:00 - 20:0013:0020:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Sun113:00 - 20:0013:0020:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)