ศ.พญ. สฤกพรรณ วิไลลักษณ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มะเร็งนรีเวชวิทยา

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527
วุฒิบัตร
- สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2533
- อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2548
การศึกษาหลังปริญญา
- มะเร็งนรีเวชวิทยา, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2533-2535
ตำแหน่งทางวิชาการ: ศาสตราจารย์, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงฝึกฝนเป็นพิเศษ
- มะเร็งนรีเวชวิทยา, สหรัฐอเมริกา
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- มะเร็งนรีเวชวิทยา
Doctor's Schedule
Day Time Location
Tue317:00 - 20:0017:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Thu517:00 - 20:0017:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Sun109:00 - 12:0009:0012:00Women's Center (BIH 2nd Floor)