นพ. สาริษฐ์ หุตะโกวิท

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537
วุฒิบัตร
- สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, ประเทศไทย, 2542
การศึกษาหลังปริญญาบัตร
- Clinical Urology, Bundeswehr Hospital, Germany, 2550
Doctor's Schedule
Day Time Location
Sun108:00 - 16:0008:0016:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)