พญ. ศรัญญา ยุทธโกวิท

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ประสาทวิทยา

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547
วุฒิบัตร
- สาขาประสาทศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2554
ตารางตรวจ
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.