ศ.นพ. สาธิต วรรณแสง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2512
วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์ ประเทศไทย, 2516
- สาขาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม, ประเทศไทย, 2537
การศึกษาหลังปริญญา
- อายุรศาสตร์โรคระบบต่อไร้ท่อและ Metabolism, 2519-2520
- อายุรศาสตร์ทั่วไปและโรคระบาดวิทยา, 2524
ตำแหน่งทางวิชาการ: ศาสตราจารย์, โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- โรคเบาหวาน, โรคต่อมไธรอยด์และโรคของต่อม Pituitary
ตารางตรวจ
Day Time Location
Tue317:00 - 20:0017:0020:00Endocrine Clinic (BIC 19A)