พญ. สติมัย อนิวรรณน์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคตับ

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย, 2546
แพทย์ประจำบ้าน
- อายุรศาสตร์, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, ประเทศไทย, 2549 - 2552
การศึกษาหลังปริญญา
- อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหาร, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, ประเทศไทย, มิถุนายน 2552 - พฤษภาคม 2554
วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2552
- อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, ประเทศไทย, 2554
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Inflammatory Bowel Disease
- Small Bowel Endoscopy
Doctor's Schedule
Day Time Location
Tue317:00 - 20:0017:0020:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Wed417:00 - 20:0017:0020:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Sat713:00 - 16:0013:0016:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)