พญ. สาวิตรี ทัฬหภัค

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์, ไตวิทยา

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545
วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2552
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2555
- อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต, ประเทศไทย, 2556
การศึกษาหลังปริญญา
- Nephrology, University of Pittsburgh School of Medicine, Pennsylvania, สหรัฐอเมริกา, 2552-2554
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- การดูแลผู้ป่วยเปลี่ยนไต
- การดูแลผู้ป่วยเปลี่ยนตับอ่อน
- โรคไตทั่วไป
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon208:30 - 18:0008:3018:00Nephrology (Kidney) Center (BIC 19B)
Tue308:30 - 16:0008:3016:00Nephrology (Kidney) Center (BIC 19B)
Thu508:30 - 20:0008:3020:00Nephrology (Kidney) Center (BIC 19B)
Fri608:30 - 16:0008:3016:00Nephrology (Kidney) Center (BIC 19B)
Sat708:30 - 16:0008:3016:00Nephrology (Kidney) Center (BIC 19B)