พญ. ศิริพร นิจพาณิชย์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2534
วุฒิบัตร
- สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย, ประเทศไทย, 2538
การศึกษาหลังปริญญา
- CT and MRI, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539
- Ultrafast CT Scan, Chest and Cardiology, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540
Doctor's Schedule
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.