พญ. สิริยา อารีเจริญเลิศ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ตจวิทยา

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520
วุฒิบัตร
- สาขาตจวิทยา (โรคผิวหนัง), ประเทศไทย, 2525
Doctor's Schedule
Day Time Location
Mon217:00 - 20:0017:0020:00VTL Aesthetic (BIT floor8)
Tue312:00 - 13:3012:0013:30VTL Aesthetic (BIT floor8)
Wed417:00 - 20:0017:0020:00VTL Aesthetic (BIT floor8)