พญ. โสมศิริ สุขะวัชรินทร์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

จักษุวิทยา, การอักเสบในลูกตา, ม่านตาอักเสบ
จักษุวิทยา, จอประสาทตา

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541
วุฒิบัตร
- สาขาจักษุวิทยา, ประเทศไทย, 2547
การศึกษาหลังปริญญา
- Ocular Inflammation and Uveitis, University of Southern California and Doheny Eye Institute, California, สหรัฐอเมริกา, 2548-2549
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- ม่านตาอักเสบ
- จอตาและน้ำวุ้นตา
ตารางตรวจ
Day Time Location
Fri616:00 - 20:0016:0020:00Eye Center (BIC 18th Floor)
Sun117:00 - 20:0017:0020:00Eye Center (BIC 18th Floor)