น.อ.นพ. สุกิตติ ปาณปุณณัง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, ER-cardiology
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2531
วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2537
- สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, ประเทศไทย, 2539
การศึกษาหลังปริญญา
- Cardiology, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2537-2539
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon208:00 - 18:0008:0018:00Heart Center (BIC 14A)
Tue308:00 - 16:0008:0016:00Heart Center (BIC 14A)
Wed408:00 - 16:0008:0016:00Heart Center (BIC 14A)
Thu508:00 - 18:0008:0018:00Heart Center (BIC 14A)
Fri608:00 - 16:0008:0016:00Heart Center (BIC 14A)
Sat708:00 - 18:0008:0018:00Heart Center (BIC 14A)