พญ. สุรีย์ สมประดีกุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2533
วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2539
- สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2541
- สาขาเวชบำบัดวิกฤต, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2542
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2543
- สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ, ประเทศไทย, 2543
- สาขาเวชบำบัดวิกฤต, ประเทศไทย, 2545
การศึกษาหลังปริญญา
- Critical Care Medicine, 2542
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Pulmonary Hypertension, Asthma, Intensive Care, Interventional Pulmonology, COPD
ตารางตรวจ
Day Time Location
Sat717:00 - 20:0017:0020:00Medical Clinics (BIC 15B)