นพ. สุเทพ กลชาญวิทย์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคตับ

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532
แพทย์ประจำบ้าน
- อายุรศาสตร์, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, 2535 - 2538
วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2538
- สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, ประเทศไทย, 2540
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Functional gastrointestinal disorders
- Gastrointestinal Motility
ตารางตรวจ
Day Time Location
Sat713:00 - 16:0013:0016:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)