ผศ.ทพ. สุทธิชัย นรนิตชัยกุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ทันตกรรม, ศัลยกรรมช่องปาก

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- ท.บ., คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2533
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542
วุฒิบัตร
- สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชี่ยล, ประเทศไทย, 2544
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon209:00 - 12:0009:0012:00ENT Center
Mon213:00 - 16:0013:0016:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Mon217:00 - 20:0017:0020:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Wed409:00 - 12:0009:0012:00ENT Center
Fri609:00 - 12:0009:0012:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Fri613:00 - 16:0013:0016:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Sat717:00 - 21:0017:0021:00Dental Center (BIH 3rd Floor)