นพ. ทวีศิลป์ ปุณณนิธิ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ), เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ)

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยสาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2539
วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2545
- สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย, 2547
Doctor's Schedule
Day Time Location
Tue306:30 - 15:0006:3015:00Health Screening Center (BIC 11th Floor)
Wed406:30 - 15:0006:3015:00Health Screening Center (BIC 11th Floor)