ศ.นพ. ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2519
วุฒิบัตร
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2523
- อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ, ประเทศไทย, 2532
ตำแหน่งทางวิชาการ: ศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาหลังปริญญา
- วิสัญญีวิทยาและผู้เชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยหนัก, Johns Hopkins Hospital, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2528
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- โรคระบบทางเดินหายใจของเด็ก
ตารางตรวจ
Day Time Location
Tue317:00 - 20:0017:0020:00Children Center (BIC 17B)
Fri616:00 - 20:0016:0020:00Children Center (BIC 17B)