นพ. ธีรวีร์ หงษ์หยก

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, กระจกตา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2543
วุฒิบัตร
- สาขาจักษุวิทยา, ประเทศไทย, 2549
การศึกษาหลังปริญญา
- Cornea and Refractive Surgery, โรงพยาบาลจุฬาฯ, 2549-2550
- Ophthalmology - Cornea and Anterior Segment Service, Wilmer Eye Institute, Johns Hopkins Univerversity, Maryland, สหรัฐอเมริกา, 2550-2551
- Cornea, External Disease and Refractive Surgery, Wills Eye Institute, Thomas Jefferson University, สหรัฐอเมริกา, 2551-2552
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
-ผ่าตัดรักษาต้อกระจกแผลเล็ก
-ผ่าตัดแก้ไขสายตาด้วยวิธี LASIK, ReLEX/SMILE
-ผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา
-ผ่าตัดรักษาต้อเนื้อแบบวางเนื้อเยื่อโดยไม่ต้องเย็บ
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon216:00 - 19:0016:0019:00Eye Center (BIC 18th Floor)
Sat713:00 - 16:0013:0016:00Eye Center (BIC 18th Floor)