รศ.พญ. ธนันดา ตระการวนิช

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, ไตวิทยา

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2530
วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2534
- สาขาอายุรศาตร์โรคไต, ประเทศไทย, 2538
การศึกษาหลังปริญญา
- ไตวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536-2538
- Clinical Fellow, New England Medical Center, Tufts University, Boston, 2539
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Dialysis and Transplantation
ตารางตรวจ
Day Time Location
Thu517:00 - 20:0017:0020:00Medical Clinics (BIC 15D)
Sun109:00 - 12:0009:0012:00Nephrology (Kidney) Center (BIC 19B)