รศ.นพ. ธเนศ วัฒนะวงษ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536
วุฒิบัตร
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2541
การศึกษาหลังปริญญา
- Spine, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539-2541
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ
- Endoscopic Spine Surgery Symposium Delegate, 7th World Congress of Endoscopic Surgery, สิงคโปร์, 2543
- Minimally Invasive Spinal Surgery and Techniques, 1st World Congress of Minimally Invasive Spinal Surgery and Techniques, Hawaii, สหรัฐอเมริกา, 2551
- Endoscopic Spine Workshop, 1st Thai Society for Minimally Invasive Spine Surgery, 2554
- Full-endoscopic Operations of the Lumbar, Thoracic and Cervical Spine, St. Anna Hospital, Germany, Spine Institute, Bumrungrad International Hospital, Faculty of Science, Mahidol University, January 29-30, 2016
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Full Endoscopic Spine Surgery
- Microscopic and Minimally Invasive Spine Surgery
- Orthopaedic and Spine Surgery
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon209:00 - 15:3009:0015:30Spine Institute / Pain Clinic (BIC 20A)
Tue309:00 - 15:3009:0015:30Spine Institute / Pain Clinic (BIC 20A)
Wed409:00 - 15:3009:0015:30Spine Institute / Pain Clinic (BIC 20A)
Thu509:00 - 15:3009:0015:30Spine Institute / Pain Clinic (BIC 20A)
Fri610:30 - 14:3010:3014:30Spine Institute / Pain Clinic (BIC 20A)
Sat709:00 - 14:3009:0014:30Spine Institute / Pain Clinic (BIC 20A)