นพ. ธนัตถ์ วัลลีนุกุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การผ่าตัดเท้าและข้อเท้า
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535
วุฒิบัตร
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2542
การศึกษาหลังปริญญา
- Foor and Ankle Surgery, University of Ottawa, Ontario, Canada, 2543
- Spine Surgery, Saint John's Hosptal, Sanata Monica, California, สหรัฐอเมริกา, 2544
- Pediatric Orthpaedics and Spinal Deformity, University of Iowa Health Care, สหรัฐอเมริกา, 2545-2546
- Foot and Ankle Surgery, University of Iowa Health Care, สหรัฐอเมริกา, 2546
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ
- Foot and Ankle, Spine, Pediatric Orthopaedics
Membership of North American Spine Society
Membership of American Orthopaedic Foot & Ankle Society
Membership of Asia Pacific Orthopaedic Associations
Membership of Cervical Spine Research Society
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon217:00 - 20:0017:0020:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Tue317:00 - 20:0017:0020:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Fri617:00 - 20:0017:0020:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Sat716:00 - 20:0016:0020:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Sun115:00 - 18:0015:0018:00Orthopaedic Center (BIC 20B)