นพ. ธิติ เชาวนลิขิต

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535
วุฒิบัตร
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2542
- สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ประเทศไทย, 2543
ตารางตรวจ
Day Time Location
Wed416:00 - 19:0016:0019:00Plastic Surgery Center (BIC 16A)