นพ. ธิติวัฒน์ ศรีประสาธน์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์, ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547
แพทย์ประจำบ้าน
- อายุรศาสตร์, Advanced Illinois Massonic Medical Center, University of Illinois, Chicago, Illinois, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2551 - 2553
วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2553
- สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2555
- สาขาอายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤต, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2556
การศึกษาหลังปริญญา
- Interventional Pulmonology, University of Cincinnati, Cincinnati, OH, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2556 - 2557
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Interventional Pulmonology
- Lung Cancer
- Pulmonary Disease
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon217:00 - 20:0017:0020:00Medical Clinics (BIC 15B)
Thu517:00 - 20:0017:0020:00Medical Clinics (BIC 15B)