น.อ.นพ. ต้น คงเป็นสุข

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536
วุฒิบัตร
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2540
- สาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก, ประเทศไทย, 2545
- อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา, ประเทศไทย, 2558
Doctor's Schedule
Day Time Location
Thu517:00 - 20:0017:0020:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)