นพ. ตรัยรัตน์ ตรีเวชอักษร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551
แพทย์ประจำบ้าน
- อายุรศาสตร์, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, 2554 - 2557
วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2557
- อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, ประเทศไทย, 2559
ตารางตรวจ
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.