พญ. อุไรรัตน์ ศิริวัฒน์เวชกุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู
สถาบันกระดูกสันหลัง, เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530
วุฒิบัตร
- สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู, ประเทศไทย, 2533
การศึกษาหลังปริญญา
- การตรวจวินิจฉัยโรคด้วยกระแสไฟฟ้า, University of Washington, Seattle, สหรัฐอเมริกา, 2536
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- วิธีการระงับปวด การฟื้นฟูสมรรถภาพในโรคระบบประสาทและกล้ามเนื้อ
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon208:00 - 16:0008:0016:00Physical Therapy & Rehabilitation Center (BIC 20C)
Wed408:00 - 12:0008:0012:00Physical Therapy & Rehabilitation Center (BIC 20C)
Fri608:00 - 16:0008:0016:00Physical Therapy & Rehabilitation Center (BIC 20C)