พญ. อุไรวรรณ ชยุติไพรวัลย์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523
วุฒิบัตร
- สาขารังสีวิทยาทั่วไป, ประเทศไทย, 2528
Doctor's Schedule
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.