พญ. อุษณีย์ เหรียญประยูร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, กระจกตา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540
วุฒิบัตร
- สาขาจักษุวิทยา, ประเทศไทย, 2546
การศึกษาหลังปริญญา
- Cornea and Refractive Surgery, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, 2547-2548
ตารางตรวจ
Day Time Location
Wed417:00 - 19:0017:0019:00Eye Center (BIC 18th Floor)
Fri617:00 - 19:0017:0019:00Eye Center (BIC 18th Floor)