พญ. วริสสา ลีปิพัฒนวิทย์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ทันตกรรม, ทันตกรรมหัตถการ
ทันตกรรม, ทันตกรรมประดิษฐ์

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- ท.บ., คณะทันตแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ
- Esthetic Restorative and Implant Dentistry, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553 - 2555
- Advanced Implant Therapy, Gide, UCLA, Los Angeles, มกราคม - ธันวาคม, 2551
- Advanced Prosthodontics, UCLA, Los Angeles, กันยายน - ธันวาคม 2553
ตารางตรวจ
Day Time Location
Wed417:00 - 20:0017:0020:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Fri609:00 - 12:0009:0012:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Fri613:00 - 16:0013:0016:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Fri617:00 - 20:0017:0020:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Sun108:00 - 12:0008:0012:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Sun113:00 - 16:0013:0016:00Dental Center (BIH 3rd Floor)