นพ. วิโรจน์ ชดช้อย

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2516
วุฒิบัตร
- สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป, ประเทศไทย, 2520
- สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, ประเทศไทย, 2528
การศึกษาหลังปริญญา
- Pediatric Urology, Alder Hey Children's Hospital, Liverpool, ประเทศอังกฤษ, 2522-2523
- Urology, St. Woolos Hospital, Newport, ประเทศอังกฤษ, 2524-2525
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Reconstruction, Cancer, BPH, Stones, Pediatric Urology
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon209:00 - 12:0009:0012:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Mon213:00 - 14:0013:0014:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Tue309:00 - 12:0009:0012:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Tue313:00 - 14:0013:0014:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Wed409:00 - 12:0009:0012:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Wed413:00 - 14:0013:0014:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Thu509:00 - 12:0009:0012:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Thu513:00 - 14:0013:0014:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Fri609:00 - 12:0009:0012:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Fri613:00 - 14:0013:0014:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)