นพ. วิศิษฎ์ อุดมพาณิชย์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2516
วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์, สหรัฐอเมริกา, 2519
- สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ, สหรัฐอเมริกา, 2523
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2524
- สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ, ประเทศไทย, 2532
ตารางตรวจ
Day Time Location
Tue308:00 - 12:0008:0012:00Medical Clinics (BIC 15B)
Thu508:00 - 12:0008:0012:00Medical Clinics (BIC 15B)
Sat709:00 - 12:0009:0012:00Medical Clinics (BIC 15B)