นพ. วิชพันธ์ เหมรัญช์โรจน์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

โสต ศอ นาสิกวิทยา

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536
วุฒิบัตร
- สาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา, ประเทศไทย, 2542
การศึกษาหลังปริญญา
- Endoscopic Sinus and Head and Neck Surgery, University of California Los Angeles, สหรัฐอเมริกา, 2547-2548
Doctor's Schedule
Day Time Location
Mon209:00 - 12:0009:0012:00ENT Center
Mon213:00 - 16:0013:0016:00ENT Center
Tue309:00 - 12:0009:0012:00ENT Center
Tue313:00 - 16:0013:0016:00ENT Center
Wed409:00 - 12:0009:0012:00ENT Center
Wed413:00 - 16:0013:0016:00ENT Center
Thu509:00 - 12:0009:0012:00ENT Center
Fri609:00 - 12:0009:0012:00ENT Center
Fri613:00 - 16:0013:0016:00ENT Center
Sat709:00 - 12:0009:0012:00ENT Center