นพ. วศิน พุทธารี

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530
วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2535
- สาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2540
การศึกษาหลังปริญญา
- Cardiology, Emory University School of Medicine, Atlanta, Geogia, 1993-1996
- ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสวนหัวใจและการขยายบอลลูน, Emory University School of Medicine, Atlanta, Geogia, 1996-1997
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- โรคหลอดเลือดของหัวใจ, ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการขยายหลอดเลือดหัวใจ
ตารางตรวจ
Day Time Location
Tue316:30 - 18:3016:3018:30Heart Center (BIC 14A)