พญ. วลัยภรณ์ วจนะวิศิษฐ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา

ภาษา

อังกฤษ, แต้จิ๋ว, ไทย

Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2511
วุฒิบัตร
- สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2518
Doctor's Schedule
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.