พญ. วันเฉลิม นันท์วิฑิตพงศ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ (Breast Clinic)

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2538
วุฒิบัตร
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2542
การศึกษาหลังปริญญา
- สาขาวิชา ศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ เต้านม, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543-2544
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ
- Surgical Oncology, MD Anderson Cancer Center, University of Texas, Houston, Texas, สหรัฐอเมริกา, 2545-2546
- Surgical Oncology, MD Anderson Cancer Center, University of Texas, Houston, Texas, สหรัฐอเมริกา, 2550
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Breast Surgery
ตารางตรวจ
Day Time Location
Tue309:00 - 12:0009:0012:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Thu513:00 - 16:0013:0016:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Sat713:00 - 16:0013:0016:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)