นพ. วรการ วิไลชนม์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์, ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535
วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2541, Recertified 2561
- สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2543, Recertified 2553
- สาขาเวชบำบัดวิกฤต, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2544, Recertified 2554
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2545
- สาขาเวชบำบัดวิกฤต, ประเทศไทย, 2545
- สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ, ประเทศไทย, 2546
การศึกษาหลังปริญญา
- Pulmonary and Critical Medicine, State University of New York Health Science Center, สหรัฐอเมริกา, 2541-2544
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- โรคหอบหืด, วัณโรค, Sleep Medicine, Mechanical Ventilator and ARDS
ตารางตรวจ
Day Time Location
Thu516:00 - 20:0016:0020:00Medical Clinics (BIC 15A)
Sat708:00 - 16:0008:0016:00Medical Clinics (BIC 15A)
Sun113:00 - 20:0013:0020:00Medical Clinics (BIC 15A)