นพ. วรากร จ่าแสนชื่น

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550
วุฒิบัตร
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2555
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Trauma
- Hepatobiliary and pancreatic surgery
- Abdominal invasive surgery
ตารางตรวจ
Day Time Location
Thu517:00 - 20:0017:0020:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)