พญ. วีรพร ศรีสังข์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์, ไตวิทยา

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
แพทย์ประจำบ้าน
- อายุรศาสตร์, Texas Tech University Health Sciences Center, TX, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2556 - 2559
วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2559
- สาขาอาุยรศาสตร์โรคไต, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2561
การศึกษาหลังปริญญา
- Nephrology, NewYork - Presbyterian Hospital Weill Cornell Medical Center, NY, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2559 - 2561
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Acute Kidney Injury
- Glomerular Disorders
- Proteinuria
ตารางตรวจ
Day Time Location
Wed413:00 - 20:0013:0020:00Nephrology (Kidney) Center (BIC 19B)
Thu513:00 - 20:0013:0020:00Nephrology (Kidney) Center (BIC 19B)