พญ. วิมลจันทร์ วุฒิคงสมบัติ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ), เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ)

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545
วุฒิบัตร
- สาขา Anti Aging and Regenerative Medicine, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2555
- Board Certified in Nutrition Wellness, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2560
- สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์, ประเทศไทย, 2562
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Anti Aging
- Nutrition Wellness
Doctor's Schedule
Day Time Location
Tue309:00 - 16:0009:0016:00Health Screening Center (BIC 11th Floor)
Fri609:00 - 16:0009:0016:00Health Screening Center (BIC 11th Floor)