นพ. วิสันต์ เสรีภาพงศ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533
วุฒิบัตร
- สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2539
- สาขาเวชศาสตร์เจริญพันธุ์, ประเทศไทย, 2542
การศึกษาหลังปริญญา
- เวชศาสตร์เจริญพันธุ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย, 2542
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ: เวชศาสตร์เจริญพันธุ์
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- การมีบุตรยาก และ Assisted Reproductive Technology
Doctor's Schedule
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.