พญ. เยาวรัตน์ จันทรี

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2543
วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2551
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Diabetic Nephropathy and Prevention
- Preventive Medicine
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon208:00 - 16:0008:0016:00Medical Clinics (BIC 15D)
Tue308:00 - 16:0008:0016:00Medical Clinics (BIC 15D)
Wed408:00 - 12:0008:0012:00Medical Clinics (BIC 15D)
Thu508:00 - 17:0008:0017:00Medical Clinics (BIC 15D)
Sun109:30 - 16:0009:3016:00Medical Clinics (BIC 15D)