นพ. ยอดรัก ประเสริฐ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ประสาทศัลยศาสตร์
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2531
วุฒิบัตร
- สาขาประสาทศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2537
การศึกษาหลังปริญญา
- Neurosurgery Fellowship, University of Minnesota, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2542 - 2543
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Vascular Surgery
- Skull Base Surgery
- Spine Surgery
ตารางตรวจ
Day Time Location
Wed408:00 - 12:0008:0012:00Spine Institute / Pain Clinic (BIC 20A)
Wed413:00 - 16:0013:0016:00Neuroscience Center (BIC 19D)
Thu508:00 - 16:0008:0016:00Neuroscience Center (BIC 19D)
Fri608:00 - 16:0008:0016:00Neuroscience Center (BIC 19D)
Sat708:00 - 12:0008:0012:00Spine Institute / Pain Clinic (BIC 20A)
Sat713:00 - 16:0013:0016:00Neuroscience Center (BIC 19D)